قالب کیک BergHOFF

تابه درب‌دار دو دسته ۲۴ سانتی BergHOFF

تابه ووک ۳۲ سانتی BergHOFF

تابه املت ۲۵ سانتی BergHOFF

تابه گریل ۲۴سانتی BergHOFF

تابه ووک ۲۴ سانتی BergHOFF

تابه در دار دو دسته 28 سانتی Berghoff

تابه در دار دو دسته 26 سانتی Berghoff

تابه گریل 28 سانتی Berghoff

تابه در دار دو دسته 28 سانتی برگهف (Berghoff)

تابه در دار دو دسته 26 سانتی برگهف (Berghoff)

قابلمه ۲۰ سانتی و ۲.۸ لیتر درب شیشه‌ای BergHOFF

قابلمه 24 سانتی 4.7 لیتر Berghoff

قابلمه 20 سانتی 2.8 لیتری Berghoff

قابلمه 20 سانتی 2.8 لیتری برگهف (Berghoff)

قابلمه 28 سانتی 7.3 لیتری برگهف (Berghoff)

قابلمه 20 سانتی 3.1 لیتر Berghoff

قابلمه 24 سانتی،4.4 لیتر Berghoff

قابلمه 24 سانتی،5.5 لیتر Berghoff

قابلمه 28 سانتی،6.2 لیتر Berghoff