نگهدارنده حلقه با طرح سگ Umbra

نگهدارنده حلقه با طرح حیوان Umbra

نظم دهنده Umbra

ضربه گیر درب Umbra